Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)

Prop. 14 L (2016-2017), Innst. 98 L (2016-2017), Lovvedtak 17 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2016 Innst. 98 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i rettshjelploven som innebærer at taket for egenandel ved fri saksførsel i behovsprøvde saker heves. Egenandelen skal fortsatt være 25 pst. av sakens utgifter, men oppad begrenset til åtte ganger den offentlige salærsatsen. Videre vil saker som gjelder felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter husstandsfelleskapsloven ikke lenger være en prioritert sakstype, men det kan unntaksvis innvilges fri saksførsel i disse sakene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016