Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017), Lovvedtak 91 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2017 Innst. 308 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner, jf. Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017) og lovvedtak 91 (2016-2017). Lovvedtaket avviker i enkelte tilfeller fra komiteens tilråding i innstillingen. Se detaljert voteringsoversikt. Stortinget vedtok også tre anmodninger til regjeringen, som gikk ut på å be regjeringen fremme lovforslag om henholdsvis hyblifisering, kortidsutleie av boligseksjoner og ervervsbegrensninger i boligsameier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.06.2017