Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)

Prop. 9 L (2016-2017), Innst. 113 L (2016-2017), Lovvedtak 27 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2016 Innst. 113 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i lovgivningen om tros- og livssynssamfunn med hensyn til beregningen av tilskuddsgrunnlaget på enkelte punkter. Den norske kirkes egenkapital og deler av endringspremien for pensjonsforpliktelser unntas fra beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Saken er en oppfølging av at Den norske kirke blir selvstendig rettssubjekt fra 1. januar 2017.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2016