Voteringsoversikt for sak:

Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.12.2016 Kl. 14:34:09)

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (12.12.2016 Kl. 14:34:09)

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:34:41)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en endring i lovgivningen om tros- og livssynssamfunn med hensyn til beregningen av tilskuddsgrunnlaget på enkelte punkter. Den norske kirkes egenkapital og deler av endringspremien for pensjonsforpliktelser unntas fra beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Saken er en oppfølging av at Den norske kirke blir selvstendig rettssubjekt fra 1. januar 2017.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet