Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Prop. 41 L (2016-2017), Innst. 205 L (2016-2017), Lovvedtak 68 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2017 Innst. 205 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, har gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.04.2017