Lov om endringer i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 94, besl. O. nr. 116 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. O. nr. 94 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989