Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)

Prop. 15 L (2016-2017), Innst. 100 L (2016-2017), Lovvedtak 18 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2016 Innst. 100 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i rettsgebyrloven som gir en forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret. Rettsgebyret vil kunne endres av regjeringen i tråd med Stortingets budsjettvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016