Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)

Prop. 42 L (2016-2017), Innst. 209 L (2016-2017), Lovvedtak 67 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2017 Innst. 209 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i tvisteloven som innebærer at sikkerhet for sakskostnader som hovedregel ikke kan kreves dersom saksøker har bopel i en EØS-stat.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 28.03.2017