Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)

Prop. 44 L (2016-2017), Innst. 225 L (2016-2017), Lovvedtak 70 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 21.03.2017 Innst. 225 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven slik at private høyskoler og fagskoler drives som stiftelser eller aksjeselskaper. Hensikten er å legge til rette for forutsigbar drift og åpenhet om økonomien, gjennom skjerpede krav til dokumentasjon for å gjøre tilsyn enklere, krav om separate regneskap for godkjent utdanning og andre deler av virksomheten, samt krav til rapportering av handel med nærstående.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.04.2017