Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis)

Prop. 50 L (2016-2017), Innst. 212 L (2016-2017), Lovvedtak 73 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 212 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i yrkestransportlova. Lovendringen gir hjemmel til å kreve gebyr fra kandidater som skal ta eksamen knyttet til faglige krav for tildeling av løyve for godstransport og persontransport, samt gebyr for utstedelse av kompetansebevis ved bestått eksamen. Lovendringen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.04.2017