Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)

Prop. 58 L (2016-2017), Innst. 255 L (2016-2017), Lovvedtak 77 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.04.2017 Innst. 255 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnelova som gjelder barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år. Endringene medfører blant annet at det innføres en hjemmel i barneloven som gir Nav adgang til å innhente informasjon fra utdanningsinstitusjoner ved fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år. Retten til å motregne i enkelte tilfeller der det er betalt for mye i bidrag utvides også. Stortinget vedtok dessuten å be regjeringen sikre at ungdommer informeres dersom Nav kontakter deres utdanningsinstitusjon for å få opplysninger vedrørende dere studiesituasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 09.05.2017