Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Prop. 88 L (2016-2017), Innst. 359 L (2016-2017), Lovvedtak 104 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 359 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om adopsjon. Gjeldende lov er fra 1986 og er uoversiktlig og lite systematisk bygget opp. Flere av forslagene innebærer at adopsjonsmyndighetenes praksis og retningslinjer blir lovfestet. Loven får ny og bedre struktur med bestemmelser om felles vilkår for adopsjon. Det skilles mellom nasjonale og internasjonale adopsjoner. Den nye loven vil kunne bidra til større trygghet, likebehandling og forutberegnelighet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017