Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 356 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner. Formålet med loven er å legge til rette for at banker og andre kredittytere kan skaffe seg bedre oversikt over omfanget av forbrukskreditter hos kunder som søker om lån og kreditt. Loven gir private aktører adgang til å etablere egne foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som kan formidle gjeldsopplysninger mellom banker og andre til bruk ved kredittvurdering. Det ble i tillegg vedtatt et anmodningsvedtak om å evaluere ordningen med nasjonal gjeldsinformasjon, samt å be regjeringen utrede og fremme et lovforslag som er innrettet mot en portalbasert tjeneste. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017