Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)

Prop. 109 L (2016-2017), Innst. 420 L (2016-2017), Lovvedtak 127 (2016-2017)

Merknad

Det vil ikke bli holdt noen muntlig høring i denne saken, men helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, ber vi om at de sendes til helse-omsorg@stortinget.no innen 8. mai 2017 kl. 09.00

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 420 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i tobakksskadeloven som innebærer innføring av en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Formålet med ordningen er å sikre overholdelse av tobakksskadelovgivningen og særlig forhindre salg av tobakksvarer til personer under 18 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017