Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 387 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i transplantasjonslova som ledd i gjennomføringen av Europarådets organhandelskonvensjon. Endringene innebærer blant annet en økning i strafferammen i transplantasjonslova. Formålsbestemmelsen i loven er også endret, slik at det fremgår at formålet med loven også skal være å forebygge og bekjempe handel med menneskeorganer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017