Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 421 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. om smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning. Komiteens tilrådning ble fremmet av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017