Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)

Prop. 59 L (2016-2017), Innst. 252 L (2016-2017), Lovvedtak 76 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2017 Innst. 252 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bustøttelova, jf. Prop. 59 L (2016-2017) Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte). Endringene gir Husbanken en generell hjemmel til å kreve tilbake for mye utbetalt bostøtte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.04.2017