Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)

Prop. 59 L (2016-2017), Innst. 252 L (2016-2017), Lovvedtak 76 (2016-2017)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2017 Innst. 252 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2017

   Behandlet første gang i Stortinget: 18.04.2017