Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 258 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til ny åndsverklov, som ble fremmet av regjeringen i forrige stortingsperiode. Loven, som ble enstemmig vedtatt, samsvarer med forslaget i proposisjonen, med unntak av proposisjonens forslag til § 71 om åndsverk skapt i arbeidsforhold. Et hovedhensyn med den nye loven, som viderefører hovedreglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, er at den skal bidra til å sikre rettighetshaverne inntekter og legge til rette for ivesteringer i kreativt innhold, samt å gjøre den til et effektivt og anvendelig verktøy for brukerne. Det ble også vedtatt å be regjeringen om å utrede eller vurdere enkelte forhold innenfor åndsverkslovens område, bl.a. utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.05.2018