Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Prop. 104 L (2016-2017)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang