Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Prop. 57 L (2016-2017), Innst. 302 L (2016-2017), Lovvedtak 82 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 302 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et endret kapittel om skolemiljø i opplæringslova, som skal gjelde elever i både offentlige og private skoler. Siktemålet er å få en tydelig plassering av rettigheter og ansvar i mobbesaker. En aktivitetsplikt for skolen presiseres i loven. Under behandlingen ble det fremmet forslag om at saker på nærmere vilkår skulle behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette fikk ikke flertall. For øvrig var lovvedtaket enstemmig, også at krav til aktsomhet ikke skulle heves til grovt uaktsomt. Enstemmige vedtak ble videre fattet om å be regjeringen utrede tidsfrister for fylkesmannens klagebehandling, og å be om en gjennomgang de statlige oppreisningsordningene med sikte på å innlemme elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.05.2017