Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 438 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i vannressursloven og jordlova. Vassdragsreguleringsloven opprettholdes og videreføres som en egen lov for utnyttelse av vassdrag til vannkraftformål, men loven gjennomgår en lovteknisk revisjon. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018. Grunnvann utnyttes i stadig større grad her i landet, til for eksempel energibrønner. Lovendringen gir en regulering for grunnvann etter mønster av ordningen for vassdragstiltak. Ved lovendringen overføres myndighet til kommunene til å treffe vedtak om konsesjon til vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017