Nasjonalbudsjettet for 1988 og om saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1988

St.meld. nr. 1 og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 15. Budsjett-innst. S. II for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet