Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2017 Innst. 204 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil). Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.04.2017