Lov om endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (produksjonsavgift)

Ot.prp. nr. 37 for 1986-87, innst. O. nr. 65, besl. O. nr. 77 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet