A. Forslag om lov om endring i lov av av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet B. Tilbaketrekking av forslag i Ot.prp. 37 for 1986-87 om lov om endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet

Ot.prp. nr. 57 for 1987-88 jf. Ot.prp. nr. 64 for 1986-87, innst. O. nr. 65, besl. O. nr. 77 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet