Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

Meld. St. 21 (2016-2017), Innst. 432 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 432 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldingen om å fremme lærelyst og kvalitet i skolen. Meldingen ble vedlagt protokollen. I tillegg ble det fattet vedtak om å be regjeringen sørge for å innføre en oppfølgingsordning der ekstra bistand og veiledning tilbys til et hensiktsmessig antall kommuner/skoler ut fra utarbeidelse av et bredere og mer helhetlig sett med indikatorer som gjenspeiler skolens brede samfunnsoppdrag, i tillegg til Fylkesmannens skjønnsmessige vurderinger. Øvrige forslag til vedtak fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017