Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Prop. 70 L (2016-2017), Innst. 310 L (2016-2017), Lovvedtak 87 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 310 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven mv. som innebærer oppheving av juryordningen. Sakene skal i stedet avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Vedtaket ble fattet mot stemmene til Venstre og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.06.2017