Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)

Prop. 78 L (2016-2017), Innst. 367 L (2016-2017), Lovvedtak 100 (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 367 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I tillegg til lovendringene vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen utrede grunnlaget for tildeling av ressurser til friskoler for spesialundervisning, samt ansvarsdeling mellom hjemkommune og den enkelte friskole for å sikre en reell likebehandling av elever.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017