Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 153 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 125 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) og Innst. 153 L (2017-2018). Endringene innebærer bl.a. at det innføres en hjemmel for å kunne gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven i saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser (sikkerhetssaker) og en hjemmel for forskriftsregulering om bestemt oppholdssted og meldeplikt i saker hvor utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018