Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Presthus, Jan P. Syse og Astrid Nøklebye Heiberg datert 13. oktober 1987 om opphevelse av § 17 i lov om husleieregulering m.v. for boliger av 7. juli 1967 nr. 13 (opphevelse av takstplikt for tilknyttede borettslag m.m.)

Dokument nr. 8:2, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 60 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Astrid Nøklebye Heiberg, Jan P. Syse, Rolf Presthus Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet