Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. O. nr. 68 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 12.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997