Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Prop. 153 L (2016-2017), Innst. 103 L (2017-2018), Lovvedtak 27 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.01.2018 Innst. 103 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om nasjonal sikkerhet. Loven setter myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre sentrale nasjonale interesser mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter styrkes, slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og sponasje blir mer effektivt og forsvarlig, på tvers av alle samfunnssektorene. Loven sikrer at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn, inkludert at nødvendige personverninteresser blir ivaretatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.03.2018