Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Prop. 154 L (2016-2017)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang