Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Prop. 161 L (2016-2017), Innst. 147 L (2017-2018), Lovvedtak 35 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 147 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven). Den nye loven vil etablere et nytt rettslig fundament for utøvelsen av sivil grensekontroll av personer, og den baserer seg på Schengen-samarbeidets kvalitative krav til grensekontrollen, de folkerettslige rammene for norsk myndighetsutøvelse og grenseavtalene med Norges naboland. Loven er basert på eksisterende ansvarsfordeling og organisering av grensekontrollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018