Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.03.2018 Innst. 151 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene som Stortinget har vedtatt skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barnevernstjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Bl.a. er det tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Barn er gitt rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Videre stilles det krav om bedre dokumentasjon i barnvernet. Reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i en rekke særlover, er klargjort og forenklet. Dette for at regelverket skal bli enklere å anvende for dem som er omfattet av opplysningsplikten. Det var fremmet enkelte endringsforslag fra opposisjonens side, som ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018