Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (Avvikling av refusjoner til helsepersonell uten driftsavtale - oppretting av flere driftsavtaler for privatpraktiserende helsepersonell)

Ot.prp. nr. 47 (1996-97), Innst. O. nr. 87 (1996-97), beslutning. O. nr. 112 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1997 Innst. O. nr. 87 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997