Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

Prop. 10 L (2017-2018), Innst. 65 L (2017-2018), Lovvedtak 12 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 65 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte presiseringer i den nye diskrimineringsombudsloven, lov 16. juni 2017 nr. 50, som trer i kraft fra 1. januar 2018. Det slås fast at Diskrimineringsnemda ikke skal håndheve loven i familieliv og andre rent personlige forhold. Dessuten slås det fast at offentlige myndigheter har en alminnelig opplysningsplikt overfor ombudet og nemda, og at denne går foran eventuell taushetsplikt, forutsatt at de aktuelle opplysningene er nødvendige for gjennomføringen av lover og bestemmelser nevnt i lovens § 1 annet ledd, jf. § 5 tredje ledd. I tillegg rettes en feil i domstolloven § 163 a annet ledd, da Parkeringsklagenemda ved en inkurie falt ut av bestemmelsen ved lov 17. februar 2017 nr 7 om Forbukerklageutvalget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2017