Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen)

Prop. 8 LS (2017-2018), Innst. 167 L (2017-2018), Lovvedtak 48 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.03.2018 Innst. 167 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til godkjenning av et vedtak i EØS-komiteen. Samtykke til godkjenning medfører behov for endring av vegtrafikkloven. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen gis i to dokumenter; en Innst. S om godkjenning av vedtak i EØS-komiteen, og en Innst. L der forslaget til lovendring behandles. Gjennom sin behandling har Stortinget nå gitt sitt samtykke til godkjenning av vedtaket i EØS-komiteen. Videre har Stortinget vedtatt endringer i vegtrafikklovens bestemmelser om kontroll langs veg, og om kjøretøyverksteder.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 19.04.2018