Stadfestelse av inngåelsen av en overenskomst av 19. august 1986 mellom Danmarks regjering sammen med Færøyenes og Grønlands landsstyrer samt Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer om opprettelse av Det nordiske utviklingsfond for Vest-Norden

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 121 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet