Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Prop. 29 S (2017-2018)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang