Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Prop. 37 L (2017-2018), Innst. 154 L (2017-2018), Lovvedtak 49 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 154 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond). Forslaget går ut på å endre Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond sin tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet fra forvaltningsorgan til statlig aksjeselskap. Formålet er å gi klarhet i ansvarsforhold, styring og rammeverk som regulerer virksomheten. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Stortinget vedtok dessuten å be regjeringen vurdere tiltak som kan styrke åpenheten rundt forvaltningen av FHFs forskningsmidler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.04.2018