Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

Prop. 54 L (2017-2018), Innst. 354 L (2017-2018), Lovvedtak 74 (2017-2018)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 2. mai kl. 12.00.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 354 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en ny pakkereiselov som gjennomfører EUs pakkereisedirektiv (2015/2302/EU) i norsk rett. Loven, som i stor grad viderefører gjeldende rett, har som mål å øke beskyttelsen av forbrukerne, samtidig som arrangørenes og dormidlernes konkurranseevne ivaretas. Et forslag fra AP, SP, SV og KrF om å be regjeringen innføre i den en nye loven en angrett på pakkereiser, kjøpt utenom faste forretningslokaler, ble vedtatt. Det samme gjaldt et forslag fra de samme partiene om å be regjeringen fremme forslag om å videreføre i den nye loven en reisegaranti for transportdelen av en pakkereise.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018