Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)

Prop. 76 L (2017-2018), Innst. 291 L (2017-2018), Lovvedtak 61 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 291 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i valgloven og enstemmig vedtatt endringer som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Som følge av at Stortinget har vedtatt ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået, var det ikke lenger samsvar mellom Grunnloven som slår fast at det skal være 19 valgdisktrikter og gjeldende valglov som viser til at fylkene skal være valgdistrikter. "Valgdistrikt" skal derfor erstatte "fylke" i en rekke bestemmelser i valgloven. Endringer i fylkesstrukturen og usikkerhet om inndeling av valgdistrikter fremover gjør at partiene har behov for større fleksibilitet. Valgloven bør ikke legge føringer på hvordan partiene organiserer seg, og dette blir sikret ved endring i ordlyden i § 6-3. Bestemmelsen om hvem som har rett til å representere et politisk parti, blir flyttet fra valgforskriften til valgloven § 6-6 som nytt fjerde ledd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 04.06.2018