Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV

Dokument 3:5 (2017-2018), Innst. 311 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 311 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i Nav. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten forvalter arbeidsmarkedstiltakene på en målrettet måte, og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter perioden 2010 til 2016. Komiteen merker seg at Riksrevisjonen har avdekket flere svakheter ved hvordan arbeidsmarkedstiltak brukes og forvaltes. Komiteen forutsetter at Nav og Arbeids- og sosialdepartementet arbeider aktivt med å rette opp feil og mangler, slik at svakheter som er avdekket rettes opp. Komiteen forutsetter at rapporten gir grunnlag for læring og forbedring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018