Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

Prop. 45 L (2017-2018), Innst. 327 L (2017-2018), Lovvedtak 63 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2018 Innst. 327 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven. Endringene innebærer blant annet at asylsøkere i mottak får plikt til å delta i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Kommunen får plikt til å tilby slik opplæring. Videre fører lovendringene til andre endringer når det gjelder introduksjonsprogrammet. Lovendringene innebærer også endringer om behandling av personopplysninger, blant annet som følge av den nye personvernforordningen fra EU og nye tiltak for introduksjonslovens målgruppe. Stortinget har også enstemmig fattet vedtak om å be regjeringen sikre at deltakere i introduksjonsprogrammet får foreldreveiledningskurs, samt innføring i norsk barnehage- og skolesystem og barnevern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2018