Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)

Prop. 57 L (2017-2018), Innst. 356 L (2017-2018), Lovvedtak 68 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 356 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover. Arbeidsmiljøloven: - § 14-3 åpner for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.Tilsvarende endring i statsansatteloven § 13. - § 17-2; klargjør at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft, samt klarere regel for når søksmålsfristen begynner å løpe. - fristreglene for å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda flyttes fra forskrift til loven. - §§ 1-2, 13-1 og 18-9 oppdateringe som følge av ny statsansattelov, ny likestillings- og diskrimineringslov og endringer i plan- og bygningsloven. Folketrygdloven: -§ 19-9 a tillegget til alderspensjonen som gis til personer født i 1944–1951 som mottar uføretrygd ved fylte 67 år, gis virkning også for uføre født i 1952 og 1953. -§ 25-§ 25-6 (tap av retten til å praktisere for trygdens regning) og § 25-7 (utelukkelse fra å utstede legeerklæringer).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018