Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)

Prop. 75 L (2017-2018), Innst. 335 L (2017-2018), Lovvedtak 73 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 335 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt de endringer i tobakksskadeloven som er nødvendige for gjennomføring i norsk rett av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer. Endringene gjelder tiltak mot ulovlig handel med tobakksvarer, og innebærer at det opprettes en bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, at det etableres et sporingssystem for tobakksvarer og at tobakkspakkene sikkerhetsmerkes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2018