Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 252 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om arv og dødsboskifte og et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven. Den nye arveloven er inndelt i fire deler: en del med innledende bestemmelser, en del om retten til arv, en del om skifte av dødsbo og en del med avsluttende bestemmelser. Det er lagt vekt på at loven skal være brukervennlig, med en oversiktlig struktur og med et språk som kan forstås også av dem som ikke har juridisk bakgrunn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.05.2019