Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for presidentskapet til uttalelse Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 253 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). jf. Innst. 253 L (2018-2019). Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen og å be regjeringen sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet første gang i Stortinget 09.05.2019