Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Prop. 6 L (2018-2019), Innst. 73 L (2018-2019), Lovvedtak 16 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 73 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i vegtrafikkloven. Hensikten med den ene lovendringen er å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy (nullutslippsmotorvogner) ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering, sammenliknet med bensin- og dieseldrevne kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Hensikten med den andre lovendringer går på finansieringen av tilsynet som Statens vegvesen fører med parkingsvirksomhetene. Regjeringen har foreslått at tilsynet også kan finansieres med sektoravgift. Regjeringen har også foreslått at etatens hjemmel til å ta gebyr for behandling av egenmeldingsskjema fra parkeringsvirksomhetene oppheves, fordi egenmelding ikke krever administrative ressurser, og det derfor ikke er behov for å ta gebyr for oppgaven. Forslagene til endring av vegtrafikkloven ble vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2018