Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2018-2019), Innst. 2 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 2 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet nasjonalbudsjettet 2019 og rammene for statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 2 S (2018-2019). Grunnlaget for de vedtatte rammene for hvert enkelt politikkområde er regjeringens forslag til statsbudsjett med endringer som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Kristelig Folkeparti. Det vises for øvrig til behandlingen av enkeltelementene statsbudsjettet i fagkomiteene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2018